Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie transgranicznego łączenia, podziału i przekształcenia spółek vol. 1.

I. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r.

Do dnia 31 stycznia 2023 r. powinno dojść do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. („dyrektywa 2019/2121”) zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 („dyrektywa 2017/1132”) w odniesieniu do transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

(więcej…)

Niedopuszczalność ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c. podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W uchwale z dnia 20 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 17/22 Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, iż nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchwała, jeżeli w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta.

Jak w uzasadnieniu uchwały wskazał Sąd Najwyższy, przy rozstrzygnięciu omawianego zagadnienia prawnego zachodzi konieczność odwołania się do koncepcji tzw. „uchwał negatywnych”.

(więcej…)

Niezgłoszenie do sądu rejestrowego zmiany umowy spółki z o.o. w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania skutkuje bezskutecznością zmiany umowy

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 75/22 podjął uchwałę, która jednoznacznie rozstrzygnęła występujące w praktyce wątpliwości dotyczące skuteczności zmian umowy spółki z o.o. zgłoszonych z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu.

(więcej…)

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu istnieje w polskim porządku prawnym od 2016 roku, jednakże dopiero od niedawna cieszy się ono największą popularnością. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie 01.12.2021r., a która zmieniła znacząco charakter tego postępowania. Postępowanie to cechuje się relatywną łatwością oraz szybkością w porównaniu do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, a to z tego powodu, iż co do zasady jest to postępowanie pozasądowe, czas jego trwania określony jest maksymalnie na 4 miesiące (tj. okres czasu, do którego powinien zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu), zaś dłużnik w jego toku zyskuje ochronę przeciwegzekucyjną oraz m.in. zakaz wypowiadania przez jego kontrahentów umów o strategicznym znaczeniu dla  jego przedsiębiorstwa.

(więcej…)

Poręczenie przez spółkę za dług współmałżonka jej funkcjonariusza wymaga zgody zgromadzenia

Dnia 12 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 67/22 podjął uchwałę, w której jednoznacznie potwierdził dominujące w orzecznictwie stanowisko, że zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 KSH [1]).

(więcej…)

Ścisłe powiązanie ekonomiczne, finansowe i organizacyjne pomiędzy członkami grupy VAT

W Polsce 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące grupy VAT. Grupa VAT jest systemem grupowego rozliczenia VAT pozwalającym uznać kilka prawnie odrębnych osób za jednego podatnika (w zakresie jedynie podatku od towarów i usług). Jednak żeby uzasadnić wspólne rozliczanie przez odrębne od siebie podmioty, konieczne jest istnienie pomiędzy nimi powiązania finansowego, organizacyjnego i ekonomicznego. Powiązanie finansowe na gruncie ustawy o VAT oznacza: posiadanie bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym, lub posiadanie ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub posiadanie ponad 50% prawa udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Przesłanki nie muszą być spełnione łącznie. O ile wymóg ścisłego powiązania wynika wprost z prawa Unii Europejskiej, nie wszystkie państwa rozumieją to pojęcie w sposób jednolity.

(więcej…)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt C-250/21 w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację

Dnia 6 października 2022r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację, sygn. akt C-250/21.

Stan faktyczny:

Niestandaryzowany fundusz działający na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zwrócił się do Ministra Finansów w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej wykładni ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zwolnienia z podatku przy zawarciu umowy partycypacji.

(więcej…)

Wpływ przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. na roszczenia jej wierzycieli

Dnia 29 września 2022 r. doszło do wydania decyzji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej jako: „BFG” lub „Fundusz”) o wszczęciu wobec Getin Noble Bank S.A. (dalej jako: „GNB”) przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta z dniem doręczenia GNB decyzji Funduszu, a co w tym przypadku miało miejsce 30 września 2022r. Jest to kolejne po Idea Bank S.A. przymusowe postępowanie restrukturyzacyjne instytucji finansowej.

Komunikat BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji GNB jak również treść samej Decyzji BFG jest dostępna na stronie: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin-noble-bank-s-a/

(więcej…)

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. uzyskują status podatnika CIT. W świetle przedmiotowych zmian prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej traci na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie podmiotu w spółkę jawną, która posiada status transparentnej podatkowo, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

(więcej…)

Nowelizacja KSH – rada nadzorcza

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy kolejne zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Nowelizacja” albo „Projekt”) w zakresie umocnienia pozycji rady nadzorczej w spółce. Przypominamy, że Projekt przeszedł etap konsultacji społecznych i został opublikowany dnia 8 grudnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

(więcej…)