Przedsiębiorcy mogą zostać zobowiązani do udzielenia rekompensaty klientom będącym konsumentami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) na bieżąco monitoruje zgodność zachowań przedsiębiorców z zakazem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wydając decyzję w sprawie tego rodzaju praktyki, Prezes UOKiK, poza nałożeniem sankcji pieniężnej w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy, może określić obowiązek usunięcia skutków naruszenia lub przyjąć od przedsiębiorcy zobowiązanie do podjęcia działań do tego zmierzających, w drodze tzw. rekompensaty publicznej. (więcej…)

Kto administruje mieniem Skarbu Państwa pozostałym po nieprzerejestrowanych spółkach?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny nawet 100.000 spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych), które były zarejestrowane w rejestrze sądowym (RHB), do dnia 31 grudnia 2015 r. nie dopełniło obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. o godz. 00:00 utraciły one zdolność (podmiotowość prawną) – przestały istnieć, a ich mienie, w tym także prawa i obowiązki, nabył Skarb Państwa (szerzej o obowiązku przerejestrowania do KRS informowaliśmy tutaj).

(więcej…)

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe – 28.04.2016 relacja

Zapraszamy, na krótką fotorelację z kolejnego Wrocławskiego Śniadania Biznesowego współorganizowanego przez CCIFP, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarią Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM, które odbyło się 28 kwietnia 2016 r. Gościem specjalnym wydarzenia był Mec. Roman Šolc – adwokat z biura SCWP SCHINDHELM w Pilznie, który przybliży uczestnikom prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej. My natomiast po raz kolejny byliśmy świadkami wciągających dyskusji oraz wymiany poglądów, które pokazały, iż świadomość gospodarcza i prawna polskich przedsiębiorców stale rośnie.

Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia! Więcej zdjęć można znaleźć na naszym facebookowym profilu spólkaiprawo

IMG_0722 IMG_0716 IMG_0711 IMG_0708 IMG_0706                                                   FullSizeRender

Aport a podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Przewidziany w art. 257 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) odformalizowany tryb podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez zmiany umowy spółki, stanowi istotne udogodnienie oraz upraszcza, często czasochłonną i skomplikowaną procedurę, zmierzającą do pozyskania dodatkowych środków finansowych na poczet bieżącej działalności przedsiębiorcy. Jednakże jak wynika z praktyki sądów rejestrowych procedura, o której mowa powyżej, może przynieść zgoła odmienne rezultaty, w sytuacji gdy wspólnicy na poczet pokrycia podwyższonej wartości nominalnej lub nowo utworzonych udziałów, wnoszą aport (wkład niepieniężny), o czym mowa poniżej.

(więcej…)

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe 28.04.2016 – czy Czechy to najbliższy raj podatkowy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Wrocławskich Śniadań Biznesowych, współorganizowanym przez CCIFP, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówimy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzą Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, Partner SDZLEGAL SCHINDHELM. Swoje prelekcje wygłoszą między innymi: Mec. Aleksandra Krawczyk – adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, oraz Krzysztof Czekaj – doradca podatkowy z działu doradztwa podatkowego SDZLEGAL SCHINDHELM. Gościnnie swoją prelekcję wygłosi także Mec. Roman Šolc – adwokat z biura SCWP SCHINDHELM w Pilznie, który przybliży uczestnikom prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej.

(więcej…)

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki a powództwo o jej uchylenie

W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy („SN”) podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 1/16, która rozstrzyga istotne zagadnienie, jakie stanowi charakter sprzeczności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki jako przesłanki powództwa o uchylenie tej uchwały na podstawie art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

(więcej…)

SN wskazał adresata oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej

31 marca 2016 r. poszerzony skład Sądu Najwyższego („SN”) podjął uchwałę III CZP 89/15, która rozstrzyga ważne dla spółek kapitałowych zagadnienie, odnoszące się do odpowiedzi na pytanie: wobec kogo członek zarządu ma składać oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji. Zdaniem SN członek zarządu przedmiotowe oświadczenie w spółce z o.o. składa zgodnie z regułą wskazaną w art. 205 § 2 KSH (w spółce akcyjne analogicznie, zgodnie z art. 373 § 2 KSH), tj. na ręce innego członka zarządu lub prokurenta. Natomiast, w przypadku gdy jedyny członek zarządu jest równocześnie jedynym wspólnikiem spółki to właściwą formą jest wyłącznie akt notarialny (art. 210 KSH, analogicznie w spółce akcyjnej).

(więcej…)

Przy łączeniu się spółek trzeba uważać na nieruchomości rolne i leśne

Co do zasady, zgodnie z dyspozycją art. 494 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Zasada uniwersalnego następstwa prawnego istotnie upraszcza dokonanie połączenia spółek, a dla spółki sukcesorki oznacza, iż wstępuje ona z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych i łączonych (fuzja). Niezależnie od powyższego przedsiębiorcy biorący udział w procesie łączenia powinni pamiętać, iż istnieje szereg aktów szczególnych, wyłączających zasadę sukcesji uniwersalnej, w ściśle określonym przedmiocie, a na jeden z nich zwrócił uwagę Sąd Najwyższy („SN”) w uchwale z dnia 20 listopada 2015 r. (III CZP 80/15).

(więcej…)