Sąd Najwyższy znów zaostrza sankcje wobec menadżerów upadłych spółek

Wniosek o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może złożyć każdy wierzyciel, nawet ten, którego wierzytelność powstała dopiero po zaprzestaniu przez menadżera pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego z 28.09.2016 r. (sygn. akt III CZP 48/16). Przyjęta przez SN wykładnia przepisów ma zniechęcić członków zarządów do opuszczania „tonących okrętów” i zmobilizować do niezwłocznego składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

(więcej…)

Co dalej z prokurą łączną niewłaściwą – geneza „problemu” (część II)

Jak informowaliśmy w jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu, obecnie trwają prace nad „zalegalizowaniem” instytucji prokury łącznej niewłaściwej, tj. uprawniającej prokurenta do działania tylko i wyłącznie z członkiem zarządu spółki. Przedmiotowe działania są pokłosiem uchwały Sądu Najwyższego z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14), która odbiła się głośnym echem nie tylko w doktrynie prawa handlowego, ale przede wszystkim, zburzyła budowaną przez wiele lat praktykę przedsiębiorców.

(więcej…)

Czy można złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej z zastrzeżeniem warunku?

Złożenie przez członka zarządu spółki kapitałowej oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji w zarządzie spółki kapitałowej co do zasady pociąga za sobą zmianę jej składu osobowego. To z kolei może prowadzić do powstania stanu niepewności w stosunkach prawnych pomiędzy spółką a osobami  trzecimi. W związku z powyższym zasadne staje się pytanie o charakter takiego oświadczenia oraz możliwość jego złożenia z zastrzeżeniem warunku.

(więcej…)

Co dalej z prokurą łączną niewłaściwą? (część I)

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”, stanowiący element pakietu dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, w ramach realizacji przez rząd I etapu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt, o którym mowa powyżej ma być odpowiedzią na konkretne problemy występujące w praktyce wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z „oferowanych” przez ustawodawcę rozwiązań jest uzupełnienie reprezentacji mieszanej, w następstwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14.

(więcej…)

Przedsiębiorcy zapłacą za szkody spowodowane naruszeniem prawa konkurencji

Aktualnie prowadzone są prace nad przyjęciem projektu ustawy regulującej zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Celem przyszłej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/104/UE, która zakłada ujednolicenie reguł prywatnoprawnej ochrony konkurencji poprzez zapewnienie wszystkim poszkodowanym z tytułu naruszeń prawa konkurencji prawa do pełnej rekompensaty. Zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2014/104 /UE nowe przepisy powinny zostać wprowadzone w życie najpóźniej do 27 grudnia 2016 r. W ramach kolejnych wpisów wskazane zostaną najistotniejsze propozycje zmian projektowane w tym zakresie w Polsce o istotnym praktycznym znaczeniu dla przedsiębiorców. (więcej…)

Przedsiębiorcy mogą zostać zobowiązani do udzielenia rekompensaty klientom będącym konsumentami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) na bieżąco monitoruje zgodność zachowań przedsiębiorców z zakazem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wydając decyzję w sprawie tego rodzaju praktyki, Prezes UOKiK, poza nałożeniem sankcji pieniężnej w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy, może określić obowiązek usunięcia skutków naruszenia lub przyjąć od przedsiębiorcy zobowiązanie do podjęcia działań do tego zmierzających, w drodze tzw. rekompensaty publicznej. (więcej…)

Kto administruje mieniem Skarbu Państwa pozostałym po nieprzerejestrowanych spółkach?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny nawet 100.000 spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych), które były zarejestrowane w rejestrze sądowym (RHB), do dnia 31 grudnia 2015 r. nie dopełniło obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. o godz. 00:00 utraciły one zdolność (podmiotowość prawną) – przestały istnieć, a ich mienie, w tym także prawa i obowiązki, nabył Skarb Państwa (szerzej o obowiązku przerejestrowania do KRS informowaliśmy tutaj).

(więcej…)