KRS będzie karał wspólników za brak możliwości reprezentacji spółki

Temat najnowszej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym był już poruszany na blogu kilkukrotnie. Wcale to nie dziwi, z uwagi, że  zmiany mają charakter rewolucyjny. Wprowadzane są rozwiązania i mechanizmy nieznane dotąd ustawie – jednym z nich jest możliwość karania wspólników spółek w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. To pierwsza tego typu próba sankcjonowania zachowania spółki poprzez odwołanie się do jej wspólników.

W obecnym stanie prawnym, z uwagi na zasadę rozdzielenia kapitału od zarządzania, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za wypełnianie przez nią obowiązków rejestrowych. W sytuacji, gdy podmiot nie stosuje się do wezwań sądu rejestrowego, może on nałożyć na niego grzywnę, a w określonych przypadkach zastosować inne środki przewidziane prawem łącznie z wykreśleniem z rejestru.

Obecnie, od 15 marca sąd rejestrowy zostanie wyposażony w nowe narzędzie, które pozwoli mu nałożyć grzywnę na wspólników, w związku z uchybieniem obowiązkom rejestrowym przez spółkę kapitałową (osobę prawną). Zgodnie z art. 24 ust. 1a: „W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.” Przedmiotowego wezwania sąd dokona pod rygorem grzywny.

To niewątpliwie przełomowe rozwiązanie, które ma na celu eliminację z obrotu „podmiotów widmo” pozbawionych możliwości reprezentacji swoich praw. Obowiązek ten będzie korespondował z koniecznością składania przez spółki dodatkowego dokumentu do rejestru przedsiębiorców jakim będą adresy wspólników.