Powstała Krajowa Administracja Skarbowa

W dniu wczorajszym weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z przedstawianymi założeniami, przepisy te maja na celu skutecznie zwalczać patologie podatkowe, nie utrudniając przy tym życia uczciwym podatnikom.

KAS stanowić ma wyspecjalizowaną służbę wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. W ramach KAS wyodrębniona zostanie Służba Celno-Skarbowa, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

W praktyce będziemy teraz mieli urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe (połączenie administracji celnej i urzędów kontroli skarbowej).

Co istotne, kompetencje nowej służby uległy znacznemu rozszerzeniu. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że urzędy celno-skarbowe będą mieć charakter policji skarbowej. Świadczy o tym m.in. to, że pracownicy UCS będą prowadzić (co do zasady bez nadzoru prokuratora) postępowania przygotowawcze nie tylko w zakresie kodeksu karnego skarbowego, ale również kodeksu karnego (pod warunkiem, że przestępstwa karne będą nierozerwalnie związane z przestępstwem skarbowym).

Ustawa określa zasady prowadzenia przez organy KAS kontroli celno-skarbowej i regulacje dotyczące zasad przeprowadzania przez organy KAS audytu oraz czynności audytowych i przepisy dotyczące szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Pomimo, że przepisy o KAS zawierają liczne, szczegółowe regulacje dotyczące działalności nowej służby, nie oznacza to, że w przypadku działań KAS nie znajdą zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej – będą one obowiązywały, lecz w znacznie węższym zakresie.

Czas pokaże, czy cel, jaki przyświecał przy przeprowadzaniu reformy służb skarbowych zostanie zrealizowany – a jeżeli tak, czy faktycznie uczciwi podatnicy nie będą mieli utrudnionego życia.