Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. uzyskują status podatnika CIT. W świetle przedmiotowych zmian prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej traci na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie podmiotu w spółkę jawną, która posiada status transparentnej podatkowo, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Jak wygląda procedura przekształcenia?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną dopuszcza art. 551 §1 kodeksu spółek handlowych (KSH). Proces ten jest uproszczony w stosunku do przekształcenia spółek kapitałowych i składa się z kilku etapów.


1. Przygotowanie planu przekształcenia

W pierwszej kolejności komplementariusz spółki komandytowej (przekształcanej) sporządza plan jej przekształcenia w spółkę jawną (przekształconą). Musi on zostać sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zgodnie z dyspozycją art. 558 KSH, plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy czym do decyzji wspólników pozostaje na który konkretnie dzień w tym miesiącu ustalenie ma zostać dokonane.

Obligatoryjnymi załącznikami do planu przekształcenia są:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki komandytowej,
2) projekt umowy spółki jawnej,
3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Przygotowany plan przekształcenia komplementariusz przedkłada pozostałym wspólnikom nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu obejmującym dzień, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia.


2. Zawiadomienie wspólników

Spółka zobowiązana jest dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu, w sposób przewidziany dotychczas dla zawiadamiania wspólników tej spółki.

Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały przekształceniowej, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienia powinny zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z jego pełną treścią oraz załącznikami. Obligatoryjnymi załącznikami do zawiadomień są:

1) projekt uchwały o przekształceniu,
2) projekt umowy spółki jawnej.

3. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki

Uchwała o przekształceniu spółki może zostać podjęta po upływie co najmniej miesiąca od pierwszego zawiadomienia wspólników oraz dokonaniu drugiego zawiadomienia. Uchwała wymaga formy aktu notarialnego.

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) określenie typu spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona (spółka jawna),
2) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
3) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą,
4) zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 563 §2 KSH, podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej, w związku z czym nie jest konieczne zawarcie umowy spółki jawnej w ramach odrębnego dokumentu.

4. Złożenie wniosku o wpis przekształcenia do KRS

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej (jawnej).

Zgłoszenie przekształcenia do rejestru powinno składać się de facto z dwóch wniosków do KRS, tj.
1) wniosku o rejestrację spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców KRS,
2) wniosku o wpis zmian danych w rejestrze dla spółki komandytowej w zakresie ujawnienia wzmianki o przekształceniu spółki w spółkę jawną.

Spółka komandytowa staje się spółką jawną z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru. Sąd rejestrowy z urzędu powinien wykreślić spółkę komandytową z KRS.

5. Ogłoszenie o przekształceniu

Po rejestracji przekształcenia należy złożyć wniosek o publikację ogłoszenia o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie o przekształceniu spółki dokonywane jest na wniosek wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przeprowadzenia procedury przekształcenia spółki ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Karolina Till
Associate