Termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Największe przedsiębiorstwa mają obowiązek złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do 31 stycznia 2021 r.

Zdaniem ustawodawcy ma to zagwarantować jawność praktyk płatniczych, zmniejszenie skłonności do zachowań nagannych, a także pozwoli obniżyć ryzyko wchodzenia w relacje biznesowe z kontrahentami, którzy stosują nadmienie wydłużone terminy zapłaty. Sprawozdanie ma pomóc przedsiębiorcom w wyborze najrzetelniejszego kontrahenta.

Kto jest zobowiązany?

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: „Ustawa”) za złożenie sprawozdania będą odpowiedzialni kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa CIT”). Będzie to więc dotyczyło:

i. podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
ii. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, a także
iii. spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

Za kierownika uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy to członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu może być także uznany likwidator, syndyk czy zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sprawozdanie może zostać złożone także przez pełnomocnika.

Warto dodać, że definicja spółki nieruchomościowej w przepisach pojawiła się dopiero z początkiem tego roku. Została wprowadzona do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. W praktyce pojawiło się więc pytanie, czy spółki nieruchomościowe, których byt prawny został uregulowany dopiero od 1 stycznia 2021 r. będą zobowiązane do złożenia przedmiotowego sprawdzania za rok 2020, skoro wtedy jeszcze formalnie nie istniał tego rodzaju podmiot.

Co musi zawierać sprawozdanie?

Ustawa w art. 13a ust. 4 wprost wskazuje, co powinno znaleźć się w sprawozdaniu o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z tym niezbędne będzie wskazanie:

1) firmy (nazwy) i numeru identyfikacji podatkowej;
2) wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: (i) nieprzekraczającym 30 dni, (ii) od 31 do 60 dni, (iii) od 61 do 120 dni, (iv) przekraczającym 120 dni – liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
3) wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
4) wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. należy złożyć (i) drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego formularza elektronicznego, (ii) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, (iii) w terminie do dnia 31stycznia każdego roku za rok poprzedni.


Daria Kwiatkowska
Aplikant radcowski