Złożenie e-sprawozdania nie zwalnia z obowiązku przedłożenia uchwały wspólników o jego zatwierdzeniu do Urzędu Skarbowego

Myślą przewodnią wprowadzania zmian oraz elektronizacji składania sprawozdań finansowych w repozytorium dokumentów finansowych, było maksymalne uproszczenie tej procedury, tak aby przedsiębiorca mógł w ciągu kilku minut, bezpłatnie wypełnić ciążący na nim obowiązek ustawowy. W związku z powstaniem centralnej bazy przechowywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorcy zostali również zwolnieni z obowiązku ich odrębnego składania do Urzędów Skarbowych. Niestety to tylko połowiczne ułatwienie, gdyż dalej ciąży na nich obowiązek przedłożenia do urzędu odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Jak doskonale już wiadomo, przedsiębiorcy zobligowani zostali do składania dokumentów finansowych za dane lata obrotowe, wraz z uchwałami je zatwierdzającymi w formie elektronicznej poprzez specjalnie udostępniony do tego portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Co do zasady jednak, tylko sprawozdanie finansowe (jeżeli nie jest ono sporządzane według reguł MDR), powinno przybrać formę struktury logicznej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W związku z ujednoliceniem wzoru dla sprawozdań finansowych, są one również automatycznie przekazywane do Urzędu Skarbowego, tak aby odciążyć przedsiębiorcę w realizacji tego obowiązku.

Regulacja dotycząca przekazywania danych przez KRS do US jest niekompletna

Niestety, jak to zwykle bywa, regulacja dotycząca przekazywania danych przez Krajowy Rejestr Sądowy do Urzędu Skarbowego jest niekompletna. Co prawda, rzeczywiście przedsiębiorcy wpisani do rejestru nie muszą już więcej przekazywać odrębnie sprawozdania finansowego (wraz z raportem z badania, jeżeli jemu podlegało) do Urzędu Skarbowego, niemniej jednak, nadal ciąży na nich obowiązek przedłożenia do tego urzędu uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. Wynika to wprost z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym:

„Podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.”

Przedsiębiorcy muszą zatem pamiętać, aby po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, oprócz ujawnienia stosownych informacji w Repozytorium Dokumentów Finansowych, przesłać uchwałę w tym przedmiocie również do Urzędu Skarbowego.