Zmiany które miały pomóc zaszkodziły, czyli 10 najczęściej zawadawanych pytań w związku z nowelizacją ustawy o KRS

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadzająca wymóg składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej, budzi już teraz wiele kontrowersji. Pisaliśmy o tym już na naszym blogu. Obecnie wydaje się, że zmiany które miały pomóc, zaszkodziły przedsiębiorcom. W tym zakresie, poniżej prezentujemy 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących nowelizacji ustawy o KRS wraz z syntetycznymi odpowiedziami.

  1. Czy spółka może sporządzić w formie papierowej i własnoręcznie złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie finansowe?

 Z uwagi, że zmiany do ustawy o KRS zostały wprowadzone w okresie, w którym przedsiębiorcy z reguły sporządzają sprawozdania finansowe (do 30 marca), wyjątkowo możliwe jest sporządzone sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie papierowej. Niemniej jednak, wszystkie sprawozdania finansowe, po 15 marca, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone, muszą zostać złożone za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawozdanie finansowe w formie papierowej, należy zeskanować, a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP do dnia 30 września 2018 r.

  1. Czy prokurent lub pełnomocnik może złożyć sprawozdanie finansowe w systemie teleinformatycznym w imieniu spółki?

 Nie, prokurent oraz pełnomocnik nie są uprawnieni do składania sprawozdań finansowych za pomocą systemu teleinformatycznego w imieniu spółki. Zgodnie z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS zgłoszenie obejmujące sprawozdanie finansowe opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

  1. Co w przypadku gdy złoże sprawozdanie finansowe w formie papierowej do sądu rejestrowego?

Taki wniosek wraz ze sprawozdaniem będzie podlegał zwrotowi. Okoliczność, iż członek zarządu próbował złożyć sprawozdanie finansowe do sądu rejestrowego w tradycyjnej formie, nie będzie zwalniała lub ograniczała jego odpowiedzialności z tego tytułu.

  1. Czy członek zarządu nieposiadający numeru PESEL może złożyć sprawozdanie finansowe?

 Niestety, na gruncie nowych rozwiązań, system zaakceptuje sprawozdanie finansowe, które zostało do niego wprowadzone przez członka zarządu posiadającego numer PESEL. Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych wyjątków.

  1. Czy zgłoszenie sprawozdania finansowego można opatrzyć podpisem elektronicznym uzyskanym na terytorium jednego z krajów UE?

Nie, sprawozdanie finansowe można opatrzyć podpisem elektronicznym uzyskanym wyłącznie od dostawcy tej usługi na terytorium Polski.

  1. Czy muszę posiadać numer PESEL, aby uzyskać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP?

 Tak, obecnie bez numeru PESEL nie jest możliwe posiadanie profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu elektronicznego – stanowisko to zostało potwierdzone z dostawcami tych usług.

  1. Czy profil zaufany ePUAP można potwierdzić kontem w zagranicznym banku?

Profil zaufany ePUAP można potwierdzić jedynie za pośrednictwem następujących banków mających swoją siedzibę na terytorium Polski, tj.: PKO S.A., Inteligo, BZ WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Milenium.

  1. Członek zarządu nie jest zameldowany, ani zatrudniony w Polsce, czy może uzyskać PESEL?

Możliwość ubiegania się o nadanie numeru PESEL nie jest związana z obowiązkiem zameldowania lub wykonywania pracy na terytorium Polski. Cudzoziemiec niespełniający jednego z tych dwóch przedstawionych warunków, może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. We wniosku należy wskazać na podstawę prawną, która uzasadnia posiadanie numeru PESEL.

  1. Czy pełnomocnik może w imieniu cudzoziemca złożyć wniosek o nadanie mu numeru PESEL i ile trwa takie postępowanie?

Tak, pełnomocnik może reprezentować cudzoziemca w postępowaniu o nadanie numeru PESEL. Przedmiotowe postępowania trwa zazwyczaj, nie dłużej niż 7 dni.

  1. Czy prokurenci spółki będą musieli składać zaświadczenia o niekaralności do KRS?

Nie, zarówno prokurenci już wpisani do KRS, jak i Ci nowo wybrani uchwałą zarządu nie będą zobligowani do wykazywania faktu swojej niekaralności za pomocą odrębnego zaświadczenia z KRK dołączanego do wniosku rejestrowego. Sąd automatycznie pobierze te informacje w momencie wpisu danej osoby, jako prokurenta do KRS.

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z redakcją.