Kij i marchewka, czyli odsetki od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Do końca 2015 r. podatnik zazwyczaj wiedział, jakie odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zapłaci:

  • 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, plus 2%, ale nie mniej niż 8%,
  • w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji (wraz z uzasadnieniem korekty) i zapłaty w całości zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zastosowanie miała obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% zwykłej stawki.

Zatem, opłacało się samemu skorygować deklarację podatkową i zaoszczędzić wydatków, które kosztami podatkowymi być nie mogą.

Od 1 stycznia 2016 r. sytuacja uległa zmianie. (więcej…)

Przejazd taksówką – przychód pracownika?

Wydawałoby się, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (syg. K 7/13), w którym Trybunał dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy, dokonanie klasyfikacji poszczególnych świadczeń przez pracodawcę lub organy podatkowe nie powinno przysparzać trudności.

Niestety, praktyka nie jest już tak różowa i można zaobserwować, iż pomimo wskazówek Trybunału zarówno pracodawcy jak i organy podatkowe prezentują niejednokrotnie stanowiska, które nijak się mają do zasad przedstawionych przez Trybunał. (więcej…)

Nie będzie klauzuli o unikaniu opodatkowania?

Ministerstwo Finansów skierowało pod obrady Rady Ministrów projekt zmian do Ordynacji podatkowej, z którego usunięte zostały przepisy o tzw. klauzuli obejścia prawa – szumnie zapowiadanej przez resort finansów od co najmniej kilku lat.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przepisy te zostały wyłączone z przesłanego do Rady Ministrów projektu ustawy, ponieważ kwestie tych regulacji będą przedmiotem dodatkowych analiz i projekt w tym zakresie zostanie przekazany w późniejszym terminie. (więcej…)

Dokumentacja TP – rewolucja od 2016 r.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został opublikowany projekt zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych, który wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Proponowane zmiany są w istocie próbą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań przedstawionych przez OECD w projekcie mającym na celu ograniczenie transferu zysków (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). (więcej…)