Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt C-250/21 w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację

Dnia 6 października 2022r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację, sygn. akt C-250/21.

Stan faktyczny:

Niestandaryzowany fundusz działający na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zwrócił się do Ministra Finansów w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej wykładni ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zwolnienia z podatku przy zawarciu umowy partycypacji. Minister Finansów opowiedział się przeciwko możliwości zwolnienia z podatku. Fundusz wniósł skargę na interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska skarżącej i uchylił interpretację indywidualną. Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stan prawny:

Spornym przepisem w przedmiotowej sprawie jest art. 135 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE, który dotyczy zwolnienia z VAT transakcji udzielania kredytów i pośrednictwa kredytowego oraz zarządzania kredytami przez kredytodawcę. Przepis ten został transponowany do porządku krajowego w art. 43 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatku od towarów i usług: zwalnia się od podatku  usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Czym jest umowa o subpartycypację?

W umowie tej bank zobowiązuje się do „przekazywania wszystkich świadczeń utrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności” (art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych). Subpartycypant (nabywający wierzytelności) zobowiązuje się zapłacić bankowi określone wynagrodzenie w zamian za uzyskanie wpływów z oznaczonych w umowie wierzytelności. Jednocześnie nabywający wierzytelności fundusz przejmuje na siebie ryzyko kredytowe. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem banku z tytułu zawarcia umowy subpartycypacji a faktycznie uzyskaną kwotą przez nabywającego wierzytelności, stanowi zysk funduszu.

Rozstrzygnięcie TSUE

Podstawowym problemem rozstrzyganym przez TSUE jest stwierdzenie, czy tak zawarta umowa o subpartycypację (subpartycypant przekazuje wynagrodzenie inicjatorowi, a inicjator [bank] zobowiązuje się do przekazania subpartycypantowi zysków z wierzytelności) odpowiada treściowo umowie kredytu, która zwolniona jest z VAT. TSUE na tak postawione pytanie odpowiedział twierdząco: pojęcie udzielenia kredytu w rozumieniu tego przepisu obejmuje usługi świadczone przez subpartycypanta na podstawie umowy o subpartycypację. Oznacza to, że umowa o partycypację, analogicznie do umowy kredytu, jest zwolniona z VAT. W celu uzasadnienia swojego stanowiska TSUE powołał się m.in. na swoje wcześniejsze orzecznictwo w sprawie Franck: udzielenie kredytów (…) polega na udostępnieniu kapitału za wynagrodzeniem. Dodatkowo, zakresu pojęcia „udzielanie kredytów” nie można ograniczać wyłącznie do pożyczek i kredytów udzielanych jedynie przez instytucje bankowe i finansowe. TSUE zwrócił również uwagę na przejście na partycypanta ryzyka kredytowego – koniecznego elementu każdej umowy kredytu. Według TSUE umowa o subpartycypację w swej istocie odpowiada umowie kredytu właśnie ze względu na to, że jest to wprost umowa polegająca na udostępnieniu kapitału za wynagrodzeniem.

 

 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. uzyskują status podatnika CIT. W świetle przedmiotowych zmian prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej traci na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie podmiotu w spółkę jawną, która posiada status transparentnej podatkowo, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

(więcej…)

Termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Największe przedsiębiorstwa mają obowiązek złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do 31 stycznia 2021 r.

Zdaniem ustawodawcy ma to zagwarantować jawność praktyk płatniczych, zmniejszenie skłonności do zachowań nagannych, a także pozwoli obniżyć ryzyko wchodzenia w relacje biznesowe z kontrahentami, którzy stosują nadmienie wydłużone terminy zapłaty. Sprawozdanie ma pomóc przedsiębiorcom w wyborze najrzetelniejszego kontrahenta.

(więcej…)

Konsekwencje sprawozdawcze związane z uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku CIT

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady opodatkowania podatkiem dochodowym mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółek komandytowych, czyli podmiotów dotychczas transparentnych podatkowo. Spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.

(więcej…)

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 28 listopada 2020 roku, została podpisana przez Prezydenta RP, zakłada, że spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2021 r.

(więcej…)

Spółki komandytowe i jawne podatnikiem CIT

Dnia 4 września 2020 r. rząd podzielił się planami zmian na gruncie podatków dochodowych. Jedną z najbardziej niespodziewanych informacji był fakt możliwości objęcia od 2021 r. spółek komandytowych oraz jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Projekt zmian z 15 września 2020 r. w tym zakresie rząd opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z uwagi na to, że jest to wstępna faza legislacji, część zaproponowanych przepisów może jeszcze ulec modyfikacji.

(więcej…)

Nowy JPK VAT

Prezentujemy Praktyczny Przewodnik stanowiący pomoc w zakresie wdrożenia w Państwa firmach obowiązkowego, nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, przygotowany przez Agatę Żemełko, doradcę podatkowego. Termin na wejście w życie nowego pliku JPK został przesunięty z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Pozostało zatem jeszcze kilka miesięcy na dostosowanie systemów księgowych oraz przeszkolenie pracowników do nowych wymogów.

(więcej…)

Podatkowe rozliczenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju

Podatnicy mogą w praktyce napotkać wątpliwości co do sposobu rozliczenia subwencji z PFR. Subwencja ta jest z zasady zwrotna, niemniej znaczna jej część może zostać umorzona jeśli podatnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot subwencji następuje w odniesieniu do ustalonej części subwencji:

Zwrot 100% wartości subwencji następuje w przypadku:
(i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,
(ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub

(więcej…)

Nowelizacja ustawy o VAT staje się faktem

Już od września wejdą w życie pierwsze zmiany przepisów, które mają na celu zapobieganie oszustwom i uchylaniu się od obowiązków podatkowych oraz ograniczenie konsekwencji nieświadomego udziału podatników w przestępczych działaniach innych podmiotów. Z uwagi na restrykcyjny charakter, wiele z wprowadzonych regulacji wpłynie w istotny sposób na bieżącą działalność przedsiębiorstw, w szczególności na sposób rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. Warto już dziś się do nich przygotować.

(więcej…)

Ulgi podatkowe na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w roku 2019 – Ulga B+R

W 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R) oraz ulgi podatkowej zwanej Innovation box. Zastosowanie ulg może prowadzić do efektywnego obniżenia wysokość dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP). W przypadku ulgi B+R możliwe jest także obniżenie dochodu osiągniętego w roku 2018. (więcej…)