Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2023 r., sygn. akt C-695/20 (Fenix International) – dostawca usług świadczonych drogą elektroniczną

Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął w przedmiotowym wyroku o ważności art. 9a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (znanej również jako dyrektywa VAT).

Spółka prowadząca w Internecie platformę sieci społecznościowej umożliwia wpłacanie określonych kwot na rzecz twórców publikujących materiały. Od wpłacanej kwoty na rzecz twórcy spółka pobiera 20% i następnie wystawia twórcy fakturę z odpowiednią kwotą. Do pobranej w ten sposób sumy stosuje ona VAT, który wykazywany jest na wystawianych przez spółkę fakturach. Brytyjski organ podatkowy uznał, że spółkę należy uznać za działającą w imieniu własnym i w związku z tym spółka musi zapłacić VAT od całej otrzymywanej kwoty, a nie tylko pobieranej przez nią tytułem wynagrodzenia 20% tej kwoty. Spółka wniosła skargę do sądu na decyzję organu podatkowego określającą wysokość zobowiązania podatkowego podnosząc w niej, że przyjęcie  iż przyjmujący zlecenie, który bierze udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, otrzymał i wyświadczył rzeczone usługi, nawet jeżeli tożsamość dostawcy, który jest dającym zlecenie, jest znana, jest sprzeczne z dyrektywą VAT.

Zgodnie z art. 28 dyrektywy VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Na gruncie tego artykułu przyjmuje się, że podatnik, który w ramach świadczenia usług działa w charakterze pośrednika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, jest usługodawcą. Trybunał przypomniał jednak, że w przypadku gdy podatnik wyraźnie wskaże dostawcę jako podmiot świadczący usługę i jest to odzwierciedlone w uzgodnieniach umownych zawartych między stronami, umożliwia to obalenie domniemania, że to podatnik jest usługodawcą. Co istotne, w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu, np. sklepu z aplikacjami, zawsze przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług, a zatem przyjmuje się, że sam jest podmiotem świadczącym owe usługi, jeżeli zatwierdzi on obciążenie usługobiorcy płatnością, zatwierdzi świadczenie tych usług lub ustali ogólne warunki ich świadczenia.

Ze względu na to, że art. 9a rozporządzenia wykonawczego doprecyzowuje pojęcie podatnika działającego we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu, Trybunał nie doszukał się okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność spornego artykułu rozporządzenia wykonawczego.

Ścisłe powiązanie ekonomiczne, finansowe i organizacyjne pomiędzy członkami grupy VAT

W Polsce 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące grupy VAT. Grupa VAT jest systemem grupowego rozliczenia VAT pozwalającym uznać kilka prawnie odrębnych osób za jednego podatnika (w zakresie jedynie podatku od towarów i usług). Jednak żeby uzasadnić wspólne rozliczanie przez odrębne od siebie podmioty, konieczne jest istnienie pomiędzy nimi powiązania finansowego, organizacyjnego i ekonomicznego. Powiązanie finansowe na gruncie ustawy o VAT oznacza: posiadanie bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym, lub posiadanie ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub posiadanie ponad 50% prawa udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Przesłanki nie muszą być spełnione łącznie. O ile wymóg ścisłego powiązania wynika wprost z prawa Unii Europejskiej, nie wszystkie państwa rozumieją to pojęcie w sposób jednolity.

(więcej…)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt C-250/21 w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację

Dnia 6 października 2022r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację, sygn. akt C-250/21.

Stan faktyczny:

Niestandaryzowany fundusz działający na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zwrócił się do Ministra Finansów w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej wykładni ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zwolnienia z podatku przy zawarciu umowy partycypacji.

(więcej…)

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. uzyskują status podatnika CIT. W świetle przedmiotowych zmian prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej traci na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Wielu z nich decyduje się na przekształcenie podmiotu w spółkę jawną, która posiada status transparentnej podatkowo, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

(więcej…)

Termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Największe przedsiębiorstwa mają obowiązek złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do 31 stycznia 2021 r.

Zdaniem ustawodawcy ma to zagwarantować jawność praktyk płatniczych, zmniejszenie skłonności do zachowań nagannych, a także pozwoli obniżyć ryzyko wchodzenia w relacje biznesowe z kontrahentami, którzy stosują nadmienie wydłużone terminy zapłaty. Sprawozdanie ma pomóc przedsiębiorcom w wyborze najrzetelniejszego kontrahenta.

(więcej…)

Konsekwencje sprawozdawcze związane z uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku CIT

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady opodatkowania podatkiem dochodowym mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółek komandytowych, czyli podmiotów dotychczas transparentnych podatkowo. Spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.

(więcej…)

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 28 listopada 2020 roku, została podpisana przez Prezydenta RP, zakłada, że spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2021 r.

(więcej…)

Spółki komandytowe i jawne podatnikiem CIT

Dnia 4 września 2020 r. rząd podzielił się planami zmian na gruncie podatków dochodowych. Jedną z najbardziej niespodziewanych informacji był fakt możliwości objęcia od 2021 r. spółek komandytowych oraz jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Projekt zmian z 15 września 2020 r. w tym zakresie rząd opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z uwagi na to, że jest to wstępna faza legislacji, część zaproponowanych przepisów może jeszcze ulec modyfikacji.

(więcej…)

Nowy JPK VAT

Prezentujemy Praktyczny Przewodnik stanowiący pomoc w zakresie wdrożenia w Państwa firmach obowiązkowego, nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, przygotowany przez Agatę Żemełko, doradcę podatkowego. Termin na wejście w życie nowego pliku JPK został przesunięty z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Pozostało zatem jeszcze kilka miesięcy na dostosowanie systemów księgowych oraz przeszkolenie pracowników do nowych wymogów.

(więcej…)

Podatkowe rozliczenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju

Podatnicy mogą w praktyce napotkać wątpliwości co do sposobu rozliczenia subwencji z PFR. Subwencja ta jest z zasady zwrotna, niemniej znaczna jej część może zostać umorzona jeśli podatnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot subwencji następuje w odniesieniu do ustalonej części subwencji:

Zwrot 100% wartości subwencji następuje w przypadku:
(i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,
(ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub

(więcej…)