Kij i marchewka, czyli odsetki od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Do końca 2015 r. podatnik zazwyczaj wiedział, jakie odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zapłaci:

  • 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, plus 2%, ale nie mniej niż 8%,
  • w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji (wraz z uzasadnieniem korekty) i zapłaty w całości zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zastosowanie miała obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% zwykłej stawki.

Zatem, opłacało się samemu skorygować deklarację podatkową i zaoszczędzić wydatków, które kosztami podatkowymi być nie mogą.

Od 1 stycznia 2016 r. sytuacja uległa zmianie. (więcej…)

Przejazd taksówką – przychód pracownika?

Wydawałoby się, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (syg. K 7/13), w którym Trybunał dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy, dokonanie klasyfikacji poszczególnych świadczeń przez pracodawcę lub organy podatkowe nie powinno przysparzać trudności.

Niestety, praktyka nie jest już tak różowa i można zaobserwować, iż pomimo wskazówek Trybunału zarówno pracodawcy jak i organy podatkowe prezentują niejednokrotnie stanowiska, które nijak się mają do zasad przedstawionych przez Trybunał. (więcej…)

Ustalenie okresu podlegającego wpisowi do rejestru w pierwszym rocznym sprawozdaniu finansowym

Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm. „KRSU”) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego – takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego („SN„) z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 15/14.

(więcej…)

Nie będzie klauzuli o unikaniu opodatkowania?

Ministerstwo Finansów skierowało pod obrady Rady Ministrów projekt zmian do Ordynacji podatkowej, z którego usunięte zostały przepisy o tzw. klauzuli obejścia prawa – szumnie zapowiadanej przez resort finansów od co najmniej kilku lat.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przepisy te zostały wyłączone z przesłanego do Rady Ministrów projektu ustawy, ponieważ kwestie tych regulacji będą przedmiotem dodatkowych analiz i projekt w tym zakresie zostanie przekazany w późniejszym terminie. (więcej…)

Dokumentacja TP – rewolucja od 2016 r.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został opublikowany projekt zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych, który wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Proponowane zmiany są w istocie próbą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań przedstawionych przez OECD w projekcie mającym na celu ograniczenie transferu zysków (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). (więcej…)

Zmiany w VAT nie wcześniej niż od lipca 2015 r.

O planowanych zmianach w ustawie o VAT pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie.

Zmiany w przepisach ustawy o VAT zostały jednak po raz kolejny odroczone w czasie.

Nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach obejmujących m.in. laptopy, tablety, konsole do gier.

Przewiduje się, iż przepisy dotyczące pre-współczynnika wejdą w życie nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.