Przeszukanie UOKiK w siedziby Grupy Allegro – o czym należy pamiętać w przypadku kontroli lub przeszukania firmy

W tym miesiącu wszczęto przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro Sp. z o.o. (dalej: „Allegro”) w związku z prowadzonym przez UOKiK od 21 czerwca 2017 r. postępowaniem wyjaśniającym, w którym Urząd bada, czy Allegro uprzywilejowuje własny sklep internetowy kosztem innych sprzedawców. Postępowanie zostało wszczęte na skutek licznych skarg przedsiębiorców, którzy wskazywali na podejrzenie naruszenia przez Allegro przepisów prawa konkurencji. Przeszukanie ma na celu ustalenie, czy Allegro nie faworyzuje własnego sklepu internetowego poprzez lepszą prezentację jego ofert w porównaniu do ofert innych wystawców na portalu. Podejrzewa się, że towary sprzedawane na platformie przez oficjalny sklep Allegro miały być identyfikowane w wynikach wyszukiwania jako najbardziej widoczne i najbardziej trafne dla potencjalnego klienta. To z kolei mogło doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku sprzedaży on-line z winy Allegro. (więcej…)

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy  o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: „Ustawa”) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”) w dniu 20 czerwca 2017 r., w zakładce „Aktualności”, ukazał się komunikat Prezesa UOKiK dotyczący o praktycznego stosowania nowych przepisów. Z uwagi na fakt, że Ustawa zacznie obowiązywać już od 12 lipca 2017 r., Prezes UOKiK udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w kontekście przepisów zakazujących wykorzystywania przewagi  kontraktowej. (więcej…)

UOKiK idzie na wojnę z uczestnikami zmów przetargowych

27 lutego 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”) wydał komunikat prasowy, w którym poinformował o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie zawarcia zmowy przetargowej. O zakazane praktyki podejrzewane są spółki z branży informatycznej. Organizatorami przetargu, którego dotyczy postępowanie UOKiK, były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przedmiotem zamówień publicznych był hosting oraz kolokacja serwerów (usługa polegająca na wstawieniu własnego serwera do serwerowni podmiotu zewnętrznego). O zainicjowanie zmowy przetargowej podejrzewana jest spółka Infomex Sp. z o.o. („Infomex”).  Ze wstępnie przeprowadzonej analizy wynika, że ubiegała się ona bezpośrednio o zamówienie, jak również była podwykonawcą innych startujących w przetargu przedsiębiorców i wspólnie z nimi mogła ustalać warunki ofert.

(więcej…)

Kary finansowe dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu za reklamy wprowadzające w błąd, czyli sposoby walki z nieuczciwą reklamą

W jaki sposób postępować w sytuacji, gdy konkurent dopuszcza się nieuczciwych zachowań rynkowych, stosując reklamę wprowadzającą w błąd? W pierwszej kolejności należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm., dalej: „u.z.n.,k.”). Reklama jako znaczące zjawisko gospodarcze jest współcześnie przedmiotem uregulowania w wielu aktach prawnych, których liczba w ostatnim czasie stale rośnie. Obok wyżej wskazanej ustawy, fundamentalne znacznie mają również m.in. przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229, dalej: „u.o.k.k.”), która jako akt prawa publicznoprawnego, określa zasady ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, podejmowanej w interesie publicznym.

(więcej…)

Jak korzystać z przepisów o nieuczciwej konkurencji – wytyczne dla poszkodowanych przedsiębiorców

W dzisiejszych realiach firmy funkcjonujące na rynku coraz częściej obserwują wzrost nieuczciwych działań ze strony konkurentów. W zaistniałej sytuacji, przedsiębiorcy powinni wiedzieć, które z zachowań konkurentów są dopuszczalne, a które stanowią czyn niezgodny z prawem. Warto również wiedzieć, czego może domagać się przedsiębiorca, którego interes został naruszony przez czyn nieuczciwej konkurencji oraz gdzie powinien szukać pomocy.

(więcej…)

Nowelizacja prawa konkurencji w świetle implementacji dyrektywy private enforcement – jakie możliwości w dochodzeniu swoich praw uzyskają przedsiębiorcy i konsumenci?

Naruszenie prawa konkurencji niejednokrotnie stanowi źródło znacznych szkód po stronie kontrahenta, jak i odbiorców końcowych (konsumentów). Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być wyższe ceny płacone za zakupione towary, czy też konieczność nabywania danego towaru tylko od jednego przedsiębiorcy. W dniu 27 grudnia 2016 r. mija termin na implementowanie przez państwa członkowskie UE, w tym także przez Polskę, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, („dyrektywa odszkodowawcza”). Obecnie w dalszym ciągu trwają prace nad projektem ustawy implementującej dyrektywę odszkodowawczą – o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Celem planowanej ustawy jest umożliwienie realizacji roszczeń uprawnionych podmiotów poza trybem publicznoprawnym, czyli bez udziału Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”).

(więcej…)

Przedsiębiorcy zapłacą za szkody spowodowane naruszeniem prawa konkurencji

Aktualnie prowadzone są prace nad przyjęciem projektu ustawy regulującej zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Celem przyszłej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/104/UE, która zakłada ujednolicenie reguł prywatnoprawnej ochrony konkurencji poprzez zapewnienie wszystkim poszkodowanym z tytułu naruszeń prawa konkurencji prawa do pełnej rekompensaty. Zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2014/104 /UE nowe przepisy powinny zostać wprowadzone w życie najpóźniej do 27 grudnia 2016 r. W ramach kolejnych wpisów wskazane zostaną najistotniejsze propozycje zmian projektowane w tym zakresie w Polsce o istotnym praktycznym znaczeniu dla przedsiębiorców. (więcej…)

Klauzule najwyższego uprzywilejowania mogą naruszać prawo konkurencji

W listopadzie br. UOKiK zakończył postępowanie wyjaśniające, którego celem było zbadanie zgodności z prawem tzw. klauzul najwyższego uprzywilejowania (klauzule MFN). W wyniku prowadzonego postępowania UOKiK stwierdził, iż w pewnych sytuacjach klauzule MFN mogą nieść istotne zagrożenia dla konkurencji i naruszać obowiązuje przepisy prawa antymonopolowego. (więcej…)