Co dalej z prokurą łączną niewłaściwą? (część I)

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”, stanowiący element pakietu dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, w ramach realizacji przez rząd I etapu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt, o którym mowa powyżej ma być odpowiedzią na konkretne problemy występujące w praktyce wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z „oferowanych” przez ustawodawcę rozwiązań jest uzupełnienie reprezentacji mieszanej, w następstwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14.

Gwoli przypomnienia (pisaliśmy o tym tutaj), „niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu(tzw. prokura łączna niewłaściwa).

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące reprezentacji osób prawnych, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że osoby prawne działając przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Przykładem takiej regulacji jest tzw. reprezentacja mieszana stanowiąca podstawę do łącznego działania członka zarządu wraz z prokurentem (art. 205 oraz art. 373 KSH). Zatem o sposobie reprezentacji osoby prawnej może decydować wyłącznie ustawa lub oparta na niej umowa spółki (statut), a nie oświadczenie woli członków organu przedsiębiorcy. W tym zakresie ustawodawca oferuje nowe rozwiązanie będącego uzupełnieniem regulacji reprezentacji mieszanej:

Projektowany art. 1094 Kodeksu cywilnego:

§ 11 Prokura łączna upoważnia także do działania wspólnie z członkiem organu zarządzającego, jednak tylko w zakresie umocowania określonym w art. 1091 i 1093 (prokura mieszana). Mocodawca może również udzielić prokury upoważniającej tylko do takiego działania.”

Głównym założeniem zmiany jest przywrócenie pewności obrotu w aspekcie reprezentacji osób prawnych przez członka organu zarządzającego działającego łącznie z prokurentem, a zarazem umożliwienie wpisu takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wymaga podkreślenia bowiem, iż mimo rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wielu przedsiębiorców w swojej działalności posługuje się jeszcze modelem prokury łącznej niewłaściwej.

Niezależnie jednak od powyższego, projekt wymaga głębszej analizy, która zostanie przeprowadzona w kolejnych wpisach na blogu. Sama regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a obecnie jest na etapie konsultacji społecznych.