Kiedy wygaśnie mandat przy powołaniu na kolejną kadencję?

Jak pisaliśmy już na blogu, ustalenie momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego funkcjonowania spółki (może ona bowiem stanąć przed sytuacją, w której nie ma organów uprawnionych do jej reprezentacji), ale także dla samego członka zarządu, dla którego z okresem pełnionej funkcji wiążą się określone konsekwencje dotyczące jego osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Zgodnie z art. 202 § 1 KSH, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

W efekcie mandat członka zarządu powołanego do pełnienia funkcji w ciągu roku obrotowego wygaśnie nie na skutek odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym nastąpiło to powołanie, lecz dopiero na skutek odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy, gdyż dopiero ten kolejny rok będzie pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez tego członka zarządu.

Przykład:

W spółce, w której rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, powołanie członka zarządu w dniu 30 czerwca 2011 r. oznacza, że jego mandat wygaśnie nie w dniu 30 czerwca 2012 r., w którym przeprowadzono zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2011 r., lecz dopiero w dniu, w którym odbyłoby się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2012 r. To rok 2012 będzie bowiem pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji. W efekcie dla powołanego członka zarządu okres pełnienia funkcji będzie przedłużony aż do 30 czerwca 2013 roku, jako dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r.

Jak wskazuje jednak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 maja 2015 roku (III CZ 19/15) reguła ta może znaleźć zastosowanie wyłącznie dla członka zarządu powoływanego pierwszy raz do zarządu danej spółki.

Co zatem w sytuacji, gdy powołujemy członka zarządu na kolejną kadencję?

Sąd Najwyższy w powołanym wyżej postanowieniu uznał, że w takim wypadku zastosowanie art. 202 § 1 KSH, co skutkuje tym, że czas pełnienia funkcji w ramach poprzedniej kadencji należy zaliczyć do czasu jej pełnienia w ramach nowej kadencji. W  wypadku zatem kolejnego powołania do pełnienia funkcji członka zarządu w ciągu roku obrotowego tej osoby, która pełniła tę funkcję dotychczas od początku tego roku obrotowego w ramach jej poprzedniej kadencji, mandat takiej osoby, jako członka zarządu wygaśnie wskutek odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym nastąpiło to kolejne powołanie, a nie dopiero w następstwie odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za następny rok obrotowy.

W takim wypadku nie dochodzi zatem do wydłużenia okresu pełnienia funkcji, jak miało to miejsce w przypadku pierwszego powołania do pełnienia funkcji członka zarządu. Jak wskazał Sąd Najwyższy taka wykładnia pozwala zbliżyć okres urzędowania do rocznej kadencji i zapewnia „względną harmonię” między długością kadencji i mandatu.

Jakie płyną z tego wnioski praktyczne?

W przypadku, gdy w naszej spółce członkowie zarządu nie mają określonych w umowie spółki kadencji, powoływanie ich na kolejną kadencję, po upływie pierwszego po powołaniu, przedłużonego okresu pełnienia funkcji, powinno następować każdego roku.