Składki ZUS dla członków rad nadzorczych

Szykują się zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Ustawa poszerza grono podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków rad nadzorczych. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będą opłacane niezależnie od tego, czy podlegają oni ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak podkreślają eksperci zmiany mają na celu przede wszystkim ochronę osób, które pracują na podstawie takich umowach, aby one również budowały kapitał na przyszłe emerytury.

Ważne!

Część zmian zacznie obowiązywać już od stycznia 2015 r. Będą one dotyczyć oskładkowania członków rad nadzorczych. 

Z kolei druga część przepisów wejdzie w życie od stycznia 2016 r. i zobowiązywać będzie pracodawców do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów zleceń.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Według przewidywań skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z czego 350 mln zł to dochód z pieniędzy członków rad nadzorczych.