Pierwszy raz w historii UOKiK ukarał bezpośrednio członka zarządu spółki będącej stroną porozumienia ograniczającego konkurencję

Prezes UOKiK nałożył na spółki Veolia Energia Warszawa S.A. oraz Veolia Energia Polska S.A. kary w łącznej wysokości 120 mln złotych za zawarcie porozumienia z PGNiG Termika ograniczające konkurencję na rynku ciepłowniczym w latach 2014-2017. Pondato, UOKiK po raz pierwszy skorzystał z możliwości nałożenia kary finansowej na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem i odpowiedzialną za niedozwolone porozumienie – prezesa zarządu Veolia Energia Warszawa S.A.

Zmowa na rynku ciepłowniczym

W ramach porozumienia przedsiębiorcy ustalili wspólną strategię przetargową i cenową. W myśl ustaleń Veolia zrezygnowała z budowy elektrowni w Warszawie. W zamian PGNiG Termika zobowiązała się do zaprzestania sprzedaży ciepła do odbiorców końcowych oraz brania udziału w przetargach na dostawy ciepła. W ramach porozumienia została ustalona również struktura taryf końcowych dla odbiorców. W jego wyniku ceny na runku ciepła wzrosły.

PGNiG Termika skorzystało z programu leniency i uniknęło 486 milionów kary

Postępowanie zostało zainicjowane przez PGNiG Termika, która postanowiła skorzystać z programu leniency. Jest to program łagodzenia kar, w ramach którego przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi UOKiK informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki.

Jak podkreśla Prezes UOKiK, postępowanie udało się ukończyć dzięki współpracy z PGNiG Termika, która przedstawiła obszerny materiał dowodowy na funkcjonowanie porozumienia, w tym m.in. korespondencję mailową oraz udzieliła wszelkich potrzebnych informacji, zarówno na wezwanie, jak i z własnej inicjatywy. Z tego względu Prezes UOKiK zdecydował się odstąpić od nałożenia kary na PGNiG Termika. Brak współpracy z UOKiK zagrażał PGNiG Termika karami w łącznej wysokości ponad 486 milionów złotych.

Kara w wysokości 200 tysięcy złotych dla prezesa Veolii

Co jednak czyni tę sprawę bezprecedensową, UOKiK pierwszy raz w historii zdecydował się na nałożenie kary pieniężnej również na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem będącym stroną porozumienia. Możliwość ta została wprowadzona do polskiego prawa w 2015 roku. Prezes Veolii Warszawa został uznany przez Prezesa UOKiK za aktywnie uczestniczącego w ustaleniach zakresu i realizacji niedozwolonych działań, a w konsekwencji za odpowiedzialnego za niedozwolone porozumienie i ukarany karą w wysokości 200 tysięcy złotych. Karę tę członek zarządu będzie musiał zapłacić z własnych środków.

Karolina Till