TK uznał za niekonstytucyjne przepisy o wygaśnięciu praw wspólników do udziału w majątku likwidacyjnym spółki

W dniu 11 grudnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK lub Trybunał) wydał wyrok w sprawie  dotyczącej nieodpłatnego nabywania mienia przez Skarb Państwa na mocy art. 9 ust. 2b ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Ustawa) w brzmieniu nadanym nowelizacją z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924).

(więcej…)

Złożenie e-sprawozdania nie zwalnia z obowiązku przedłożenia uchwały wspólników o jego zatwierdzeniu do Urzędu Skarbowego

Myślą przewodnią wprowadzania zmian oraz elektronizacji składania sprawozdań finansowych w repozytorium dokumentów finansowych, było maksymalne uproszczenie tej procedury, tak aby przedsiębiorca mógł w ciągu kilku minut, bezpłatnie wypełnić ciążący na nim obowiązek ustawowy. W związku z powstaniem centralnej bazy przechowywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorcy zostali również zwolnieni z obowiązku ich odrębnego składania do Urzędów Skarbowych. Niestety to tylko połowiczne ułatwienie, gdyż dalej ciąży na nich obowiązek przedłożenia do urzędu odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

(więcej…)

Sądy mają problem z elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi

Od 15 marca 2018 r. przedsiębiorcy zostali zobligowani do składania sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem specjalnego systemu stworzonego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak pokazuje praktyka, nowe rozwiązania zamiast ułatwić, skutecznie uprzykrzają życie przedsiębiorcom. Jakby jednak tego było mało, problemy dotknęły również Sądy borykające się z bolączką informatyzacji i wprowadzeniem nowej infrastruktury. Dotyczą one w szczególności płatnej sekcji składania dokumentów finansowych za pomocą portalu S24, o czym poniżej.
(więcej…)

Zmiany które miały pomóc zaszkodziły, czyli 10 najczęściej zawadawanych pytań w związku z nowelizacją ustawy o KRS

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadzająca wymóg składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej, budzi już teraz wiele kontrowersji. Pisaliśmy o tym już na naszym blogu. Obecnie wydaje się, że zmiany które miały pomóc, zaszkodziły przedsiębiorcom. W tym zakresie, poniżej prezentujemy 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących nowelizacji ustawy o KRS wraz z syntetycznymi odpowiedziami.

(więcej…)

Sąd Rejestrowy nie przyjmie już sprawozdania finansowego w formie pisemnej

Jak informowaliśmy, w jednym z naszych alertów prawnych na blogu, od 15 marca 2018 r. przedsiębiorcy zostali zobligowani do składania sprawozdań finansowych wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą specjalnego portalu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod linkiem: https://ekrs.ms.gov.pl. Z uwagi na szereg pytań kierowanych do nas w tym przedmiocie, poniżej przedstawiamy podstawowe informacji, z którymi powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca

(więcej…)

KRS będzie karał wspólników za brak możliwości reprezentacji spółki

Temat najnowszej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym był już poruszany na blogu kilkukrotnie. Wcale to nie dziwi, z uwagi, że  zmiany mają charakter rewolucyjny. Wprowadzane są rozwiązania i mechanizmy nieznane dotąd ustawie – jednym z nich jest możliwość karania wspólników spółek w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. To pierwsza tego typu próba sankcjonowania zachowania spółki poprzez odwołanie się do jej wspólników.

(więcej…)

Od 2020 roku elektroniczny KRS

Digitalizacja oraz cyfryzacja poszczególnych gałęzi życia publicznego stale postępuje. Nie uniknie jej również Krajowy Rejestr Sądowy, który działa od 1 stycznia 2001 r. Co prawda, obecnie możliwe jest składanie niektórych wniosków przez Internet, czy zarejestrowanie spółki w systemie S-24, to jednak większość przedsiębiorców przed sądem rejestrowym wybiera klasyczną ścieżkę postępowania – papierową na przysłowiowym formularzu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz procedowanymi zmianami od marca 2020 r. wszystkie wnioski składane do KRS będą miały charakter elektroniczny, ale to nie jedyne nowości i ułatwienia jakie mają czekać na przedsiębiorców.

(więcej…)

Prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy danych ujawnionych w KRS

Dnia 9 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał w sprawie C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatoremu Manniemu, ważne, choć mogłoby się wydawać oczywiste, rozstrzygnięcie. Wskazano w nim mianowicie, iż  tzw. „prawo do bycia zapomnianym” nie znajduje zastosowania, jeżeli chodzi o dane ujawnione w rejestrach handlowych państw członkowskich.

(więcej…)

Bilans składamy do sądu dwa razy

Zbliża się 30 czerwca, dzień do którego należy zatwierdzić sprawozdania finansowe spółek których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 213 §1 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Dla spółek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, termin ten upływa 30 czerwca. Jak co roku w wielu przypadkach spółki nie zdążą zatwierdzić sprawozdań finansowych w określonym ustawą terminie. Jakie są tego skutki? Zdaniem niektórych komentatorów do kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które odbywa się po terminie 30 czerwca grozi ich zaskarżeniem na podstawie art. 252 kodeksu spółek handlowych, jako sprzecznych z ustawą (art. 231 §1 KSH). Pogląd ten nie spotyka się jednak z szerszym uznaniem. Dlatego przyjąć należy, iż nawet uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe po dniu 30 czerwca będą mogły stanowić skuteczną podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców wzmianki o złożeniu dokumentów do akt rejestrowych. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2009 roku na gruncie regulacji ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z regulacją art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2009 roku (ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. 2008 Nr 63 poz. 393) , jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w ustawie (w naszym przykładzie – 30 czerwca), to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z  dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości (opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności). Obecnie zatem przepis ten wyraźnie wskazuje, iż w przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w stosunku do terminu wskazanego w ustawie, „bilans” składamy do sądu rejestrowego do dnia 15 lipca (w wersji bez zatwierdzenia), a następnie ponownie, już po jego zatwierdzeniu – w terminie 15 dni od tej daty.