SPORY KORPORACYJNE OTWARTE NA ARBITRAŻ – KONSEKWENCJE NOWELIZACJI KPC

Nie ma właściwie już osoby, która nie słyszałaby o fundamentalnej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego („k.p.c.”). Znowelizowane przepisy powoli wchodzą w życie, a najczęściej w pojawiających się artykułach prasowych komentatorzy zwracają uwagę na: (i) wzrost opłat sądowych, (ii) przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych, czy (iii) istotne skrócenie wybranych terminów procesowych. Nie sposób jednak pominąć w zasadzie fundamentalnej zmiany dla przebiegu i rozstrzygania sporów korporacyjnych, związanej z nowelizacją mocno problematycznego do stosowania w praktyce art. 1163 k.p.c., a umożliwiającej poddawanie ich pod arbitraż, o czym szczegółowo poniżej.

(więcej…)

Odpowiedzialność członków zarządu za ponoszone ryzyko biznesowe

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 246/17) podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą (por. wyr. SN z 24.07.2014, II CSK 627/13)  wskazującą na szeroką odpowiedzialność członka zarządu za ryzyko gospodarcze ponoszone przez spółkę wskutek jego decyzji. W stanie faktycznym będącym podstawą rozstrzygnięcia komentowanego wyroku, Sąd rozpoznawał sprawę pozwanego członka zarządu, któremu powodowa spółka zarzucała zawinione i bezprawne działanie skutkujące odpowiedzialnością z art. 293 §1 KSH. Składały się na nią bezzasadnie wystawione faktury przez tego członka zarządu w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej, wydatki na badanie dokumentacji księgowo-finansowej powodowej spółki oraz przedawnione wierzytelności.

(więcej…)

Odpowiedzialność karna członka zarządu za zmowę

Jeden z ostatnich wpisów na blogu Jarka Fidali dotyczący odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji skłonił mnie do analizy kwestii odpowiedzialności zarządu spółki za działania naruszające regulacje prawa konkurencji. Jak słusznie wskazuje Jarek, w polskiej regulacji prawa konkurencji nie możemy mówić na razie o odpowiedzialności karnej. Mówiąc kolokwialnie „za zmowę nie idzie się do więzienia”. Czy jednak jest tak do końca? Co z art. 296 kodeksu karnego, który wprost nakłada na członków zarządu odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce? Jarek właśnie do tego odnosi się w swoim wpisie.
Mając na uwadze wysokość kar nakładanych przez Prezes UOKiK, będzie to dla spółki szkoda, i to w znacznych rozmiarach. Czy zatem uczestniczący w zmowie członek zarządu, działania którego skutkują nałożeniem na spółkę kary pieniężnej, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej? Czytaj dalej