Bilans składamy do sądu dwa razy

Zbliża się 30 czerwca, dzień do którego należy zatwierdzić sprawozdania finansowe spółek których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 213 §1 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Dla spółek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, termin ten upływa 30 czerwca. Jak co roku w wielu przypadkach spółki nie zdążą zatwierdzić sprawozdań finansowych w określonym ustawą terminie. Jakie są tego skutki? Zdaniem niektórych komentatorów do kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które odbywa się po terminie 30 czerwca grozi ich zaskarżeniem na podstawie art. 252 kodeksu spółek handlowych, jako sprzecznych z ustawą (art. 231 §1 KSH). Pogląd ten nie spotyka się jednak z szerszym uznaniem. Dlatego przyjąć należy, iż nawet uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe po dniu 30 czerwca będą mogły stanowić skuteczną podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców wzmianki o złożeniu dokumentów do akt rejestrowych. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2009 roku na gruncie regulacji ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z regulacją art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2009 roku (ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. 2008 Nr 63 poz. 393) , jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w ustawie (w naszym przykładzie – 30 czerwca), to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z  dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości (opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności). Obecnie zatem przepis ten wyraźnie wskazuje, iż w przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w stosunku do terminu wskazanego w ustawie, „bilans” składamy do sądu rejestrowego do dnia 15 lipca (w wersji bez zatwierdzenia), a następnie ponownie, już po jego zatwierdzeniu – w terminie 15 dni od tej daty.