Trwają prace nad klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Podkomisja Komisji Finansów Publicznych do monitorowania systemu podatkowego przedstawiła sprawozdanie z prac na projektem zmian do ustawy Ordynacja podatkowa, których głównym celem jest wprowadzenie do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.Sprawozdanie Komisji powinno zostać rozpatrzone przez Sejm w tym tygodniu.

Główną zmianą, w stosunku do projektu ustawy przedstawionego przez Rząd, jest modyfikacja przepisu przejściowego, który stanowi o zakresie stosowania klauzuli.

Warto przypomnieć, iż pierwotny projekt rządowy przewidywał, iż klauzula będzie stosowana wyłącznie do czynności dokonanych po jej wejściu w życie. Sformułowanie takie oznaczało, że klauzula nie mogłaby być zastosowana do czynności dokonanych przed tym terminem, pomimo, iż korzyści podatkowe wynikające z tych czynności mogłyby występować także po jej wejściu w życie.

Niestety, projekt ustawy opublikowany przez Komisję Finansów Publicznych różni się od projektu rządowego w tym zakresie. Obecnie, klauzula miałaby być stosowana do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie przepisów ją wprowadzających. W takiej sytuacji, czynności wykonane nawet kilka lat temu, które nadal pozwalają na uzyskanie korzyści podatkowych mogłyby zostać zakwestionowane. De facto, byłoby to działanie klauzuli wstecz.

W naszej ocenie wprowadzenie przepisów w ich obecnym brzmieniu spowoduje działanie prawa wstecz, co należałoby uznać za niedopuszczalne, naruszające zasadę pewności prawa. Należy mieć nadzieję, iż na dalszym etapie prac przepis ten zostanie zmieniony.