Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej

Rząd przyjął projekt zmian w ordynacji podatkowej, mający na celu wprowadzenie przepisów przeciw unikaniu opodatkowania. Projekt jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Przewiduje się, iż przepisy wejdą w życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Zgodnie z projektem, czynności dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie będą skutkowały osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny lub zostaną określone skutki podatkowe na podstawie czynności, jakie mogłoby zaistnieć, gdyby dokonano czynności racjonalnych i odpowiednich w celu osiągnięcia celu (innego niż uzyskanie korzyści podatkowych).

Co to znaczy „sztuczny sposób działania” ?

W celu oceny, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę występowanie:

  • nieuzasadnionego dzielenia operacji;
  • angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego lub ekonomicznego;
  • elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego;
  • elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;
  • ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe.

Co to jest „korzyść podatkowa” ?

Pod tym pojęciem należy, zgodnie z projektem ustawy, rozumieć:

  • niepowstanie zobowiązania podatkowego;
  • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania lub obniżenie jego wysokości;
  • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
  • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku;
  • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Kiedy klauzula nie będzie miała zastosowania?

W przypadku, gdy podatnik uzyskał tzw. Opinię zabezpieczającą, klauzula nie będzie mieć zastosowania. Opinie zabezpieczające będzie wydawał Minister Finansów. Wniosek o wydanie opinii będzie podlegał opłacie w wysokości 20 000 złotych.

Klauzula nie znajdzie zastosowania także w przypadku, gdy korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 000 złotych.

Kto będzie stosował klauzulę i od kiedy?

Organem uprawnionym do stosowania klauzuli i prowadzenia postępowania będzie Minister Finansów.

Powołana ma zostać Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach.

Klauzula ma mieć zastosowanie jedynie do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Z tego względu spodziewać się należy, że klauzula wejdzie w życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy.