Podatkowe rozliczenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju

Podatnicy mogą w praktyce napotkać wątpliwości co do sposobu rozliczenia subwencji z PFR. Subwencja ta jest z zasady zwrotna, niemniej znaczna jej część może zostać umorzona jeśli podatnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot subwencji następuje w odniesieniu do ustalonej części subwencji:

Zwrot 100% wartości subwencji następuje w przypadku:
(i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,
(ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub

(iii) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Zwrot 25% wartości subwencji następuje w każdym innym przypadku, gdy działalność jest kontynuowana przez 12 miesięcy. Z kolei zwrot innej wartości subwencji (pomiędzy 25% a 50%) zależy od skali redukcji zatrudnienia w tym okresie oraz ew. wysokości osiąganej straty.

Należy zatem przyjąć, że na moment przyznania zwrotnej subwencji nie da się jeszcze określić wartości korzyści osiąganej przez podatnika.
Stanowisko takie akceptowane jest także przez PFR, które uznaje, ze „przysporzenie dla Beneficjentów nie ma bowiem – na moment udzielenia subwencji finansowej – charakteru definitywnego. Subwencja finansowa podlega w całości zwrotowi w szczególności w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może zostać częściowo „zwolniony” ze spłaty subwencji finansowej (w przypadku spełnienia określonych w umowie warunków), jednak w każdym przypadku subwencja finansowa podlega bezwarunkowo zwrotowi w kwocie stanowiącej 25 proc. wartości subwencji finansowej”.

Zważywszy na to, że subwencja ma charakter z zasady zwrotny, w naszej ocenie nie ma obowiązku rozpoznania przychodu na ten moment.
Ewentualny przychód do opodatkowania powstanie dopiero w związku z ew. umorzeniem całości lub części subwencji (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy PDOP).

Wskazane konsekwencje podatkowe zostały także potwierdzone przez Ministerstwo Finansów, zdaniem którego subwencja z tarczy finansowej powinna być dla celów podatkowych traktowana jak pożyczka. W związku z powyższym zwrot subwencji nie będzie kosztem uzyskania przychodów, a przychodem stanie się ewentualnie wartość subwencji nie podlegająca zwrotowi.
W tym zakresie warto jednak mieć na uwadze zapowiedzi Ministerstwa Finansów odnoszące się zmian w ustawach podatkowych. Zgodnie z tymi zapowiedziami, podatnicy mogą się spodziewać, że kwota niepodlegająca zwrotowi na podstawie ustawy ostatecznie nie będzie stanowiła przychodu do opodatkowania. Jako że mówimy tu jedynie o zapowiedziach, w momencie zwrotu subwencji należy dokładnie sprawdzić aktualne przepisy.

Marta Ignasiak