Zmiany dotyczące beneficjentów rzeczywistych w projekcie nowelizacji ustawy AML

Ministerstwo Finansów jest na etapie prac nad projektem zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML).

Przypominamy, że termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 13 października 2019 r. upłynął w dniu 17 lipca 2020 r., a dla podmiotów zarejestrowanych po tej dacie, termin ten wynosi 7 dni od daty wpisu do KRS.

Projektowane zmiany zakładają rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów do CRBR. Do tej pory art. 58 ustawy AML, zawierający katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, przewidywał taki obowiązek wobec spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, a także – od 1 marca 2021 r. – prostych spółek akcyjnych. W następstwie wprowadzonych zmian obowiązkowi takiemu miałyby polegać także:
• trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w imieniu lub na rzecz trustu;
• spółki partnerskie;
• europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
• spółki europejskie;
• spółdzielnie;
• spółdzielnie europejskie;
• stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
• fundacje.

Obecnie art. 153 ustawy AML przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej do wysokości nawet 1 000 000 złotych na podmioty, które mimo takiego obowiązku, nie dokonały w terminie zgłoszenia do CRBR. Na mocy projektowanych zmian wyżej wspomniana kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona także w przypadku braku dokonania aktualizacji informacji w CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Nowelizacja ma także rozszerzyć brzmienie art. 50 ustawy AML o dodatkowe obowiązkowe elementy wewnętrznej procedury AML instytucji obowiązanych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, procedura ta ma określać także zasady odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy AML oraz zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.
Będziemy informować o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego.

W przypadku pytań dotyczących kwestii związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Spółka i Prawo