Zgoda na powołanie zamiast wzoru podpisu – wzór oświadczenia

Jak informowaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych  wpisów, od 15 stycznia 2015 r. osoby reprezentujące podmioty wpisane do KRS, likwidatorzy oraz prokurenci nie muszą już składać poświadczanych (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzorów podpisów, które były wymagane przy wnioskach o wpis tych osób do KRS. Zamiast tego, zgodnie ze znowelizowanym art. 19a ust. 5 ustawy o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów dołączyć należy zgodę tych osób na powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli (i) wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania, lub (ii) zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Poniżej zamieszczamy wzór przykładowej klauzuli o wyrażeniu zgody do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o., która może okazać się przydatna w praktycznym zastosowaniu:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu spółki [•] z siedzibą w [•]

 Ja niżej podpisany(-a), działając w wykonaniu postanowień art. 19 ust. 5a ustawy z dnia 20 sierpnia 2007 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769, ze zm.) niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce [•] z siedzibą w [•].

Data i miejsce: [•]

Podpis:

[•] – członek zarządu