Upadłość FEST FESTIVAL sp. z o.o.?

Na stronie internetowej festfestival.pl ukazało się oświadczenie organizatora (FEST FESTIVAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o odwołaniu zaplanowanego na dzień 9-13 sierpnia 2023 r. festiwalu w Parku Śląskim w Chorzowie. W treści oświadczenia znajdujemy stwierdzenie, iż „wszyscy posiadający bilety mogą ubiegać się o zwrot środków, niestety w obecnej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do uruchomienia postępowania upadłościowego, co uniemożliwia na ten moment wypłatę jakichkolwiek należności przez spółkę”.

Na ten czas brak jest jakichkolwiek obwieszczeń w Krajowym Rejestrze Zadłużonych („KRZ”) w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez FEST FESTIVAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niezależnie od powyższego tego rodzaju deklaracje nie rzuca się na wiatr, zaś festiwal został faktycznie odwołany. Ilość wierzycieli jak i rodzaj ich roszczeń może być znaczny i zróżnicowany. Nie chodzi tu jedynie o kontrahentów spółki – dostawców, zleceniobiorców, pracowników etc., ale również przede wszystkim – uczestników festiwalu – osób, które kupiły bilety, jak i też artystów, którzy na festiwalu tym mieli wystąpić. Ich szkoda może się sprowadzać nie tylko do bezpośrednio utraconych kwot tytułem ich uczestnictwa, ale również dalszych kosztów z tym związanych, np. nocleg w hotelu, z którego się nie skorzystało.

Co może więc oznaczać użyte sformułowanie „uruchomienie postępowania upadłościowego” i co to oznacza dla wierzycieli FEST FESTIVAL sp. z o.o., którzy „mogą się ubiegać o zwrot środków”?

Z tak użytego sformułowania i faktu braku obwieszczenia w rejestrze KRZ wnioskować, można, iż a) spółka ta złożyła już wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego Sądu Rejonowego i jedynie brak jest w tym przedmiocie jeszcze obwieszczenia, b) spółka dopiero planuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (tertium non datur). Nie mniej jednak z pewnością na tę chwilę FEST FESTIVAL sp. z o.o. nie znajduje się w upadłości, bowiem do tego niezbędne jest wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Poniżej skrótowo została określona cała procedura wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego:

  1. Dłużnik musi złożyć za pośrednictwem KRZ wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o ogłoszenie jego upadłości, najlepiej w ustawowym terminie 30 dni od momentu wystąpienia jego niewypłacalności. Złożenie takiego wniosku inicjuje postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
  2. Sąd bada wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym, tj. zaistnienia przesłanki niewypłacalności, ale nawet jeśli niewypłacalność zaistniała to sąd może nadal oddalić taki wniosek wobec stwierdzenia, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza tylko na te koszty. Sąd na czas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości może zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tzw. tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego.
  3. Jeśli Sąd stwierdzi zaistnienie stanu niewypłacalności dłużnika i istnienie wystarczających środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego to wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd wyznacza syndyka masy upadłości.
  4. Moment wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości to moment, w którym dopiero powstają skutki ogłoszenia upadłości wobec dłużnika, a tych jest dużo i są one zróżnicowane. Głównym skutkiem jest to, iż cały dotychczasowy majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości, którą zarządza syndyk masy upadłości, a która przeznaczona ma być na zaspokojenie wierzycieli upadłego.
  5. Wszyscy wierzyciele upadłego, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości powinni w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika zgłosić (również za pośrednictwem KRZ) swoją wierzytelność na tzw. listę wierzytelności. Po dniu ogłoszenia upadłości nie można żądać od dłużnika spełnienia swojego świadczenia, pozywać go lub wszczynać wobec niego postępowania egzekucyjnego. Wszelkie roszczenia powinny być zaspokajane w ramach i na zasadach postępowania upadłościowego.
  6. Syndyk likwiduje cały majątek dłużnika i dokonuje podziału tak zgromadzonych funduszy masy upadłości w tzw. planie podziału.
  7. Po zakończeniu postępowania upadłościowego syndyk składa wniosek o wykreślenie dłużnika (będącego spółką prawa handlowego) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyjaśnienia wymaga, iż w przypadku gdyby spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości to nie powinna ona dokonywać wypłaty posiadanych środków na rzecz poszczególnych wierzycieli, bowiem tego rodzaju działanie może zostać potraktowane jako wybiórcze zaspokajanie wierzycieli, a co może stanowić przestępstwo. Poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółka dąży właśnie do otwarcia postępowania upadłościowego i zaspokojenia swoich wierzycieli w jego ramach.

Organizatorem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym istnieje ewentualna możliwość rozważenia pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu tej spółki i dochodzenia wobec nich przez wierzycieli swoich roszczeń. Jednakże odpowiedzialność taka będzie zasadna jedynie wówczas, gdy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości był spóźniony, tj. złożony po ustawowym terminie 30 dni od momentu zaistnienia stanu niewypłacalności. W przypadku gdyby nawet wniosek o ogłoszenie upadłości był spóźniony, ale i tak doszłoby do ogłoszenia upadłości spółki to pozwanie jej członków zarządu, którzy pełnili swoją funkcję w czasie gdy doszło do powstania stanu jej niewypłacalności i którzy uchybili terminowi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości co do zasady będzie nadal możliwe. Ich odpowiedzialność będzie się sprowadzać do różnicy tego co wierzyciele otrzymaliby w toku „hipotetycznego” postępowania upadłościowego, które zostałoby wszczęte, gdyby wniosek był złożony w terminie, a tym co wierzyciele otrzymali w toku postępowania upadłościowego faktycznie wszczętego w wyniku spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże tego rodzaju kwestie zawsze podlegają indywidualnej ocenie.

W przypadku zaś stwierdzenia, iż wniosek o ogłoszenie upadłości był spóźniony, a dana wierzytelność powstała po dniu, w którym wniosek ten powinien zostać złożony można się spotkać z praktyką sądów powszechnych zasądzania od członków zarządu 100% takiej wierzytelności, a argumentem na to ma być stwierdzenie, iż taka wierzytelność nigdy by nie powstała, gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie.

 

Paweł Szalewicz

Radca prawny/Doradca restrukturyzacyjny

SDZLegal Schindhelm