UOKiK bierze pod lupę producenta drukarek i sprawdza czy doszło do naruszenia prawa konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „UOKiK” lub „Urząd”) wydał w dniu 11 października 2018 r. komunikat, zgodnie z którym Prezes UOKiK wszczął przeciwko Brother Central & Eastern Europe postępowanie dotyczące naruszenia przepisów art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej jako: „Ustawa Antymonopolowej”). Celem postępowania antymonopolowego wszczętego przeciwko przedsiębiorcy jest wykazanie, czy producent drukarek poprzez tzw. „sugerowanie cen” detalicznych de facto narzucał ceny minimalne, których prawo ochrony konkurencji zakazuje. Z dowodów pozyskanych przez UOKiK wynika, że pracownicy podejrzanego o nieuczciwe działania przedsiębiorcy monitorowali ceny oferowane przez sprzedawców detalicznych. Następnie, jeżeli były to ceny niższe od „sugerowanych” przez producenta, kontaktowali się ze sklepami i starali się nakłonić je do podwyższenia ceny np. grożąc pozbawieniem lub ograniczeniem rabatów i dopłat. Prawo ochrony konkurencji zakazuje tego typu nieuczciwych praktyk.

Wyjaśnić należy, iż na gruncie Ustawy Antymonopolowej, zakaz praktyk ograniczających konkurencję obejmuje:

  • zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję,
  • zakaz nadużywania pozycji dominującej.

Odnosząc się do zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, wskazać należy, że przepisy Ustawy antymonopolowej zakazują nie tylko niedozwolonych porozumień cenowych pomiędzy konkurentami (tzw. „porozumienia horyzontalne”), ale również ustalania cen przez przedsiębiorców występujących na różnych szczeblach obrotu gospodarczego (tzw. „porozumienia wertykalne”). Przykładem takiego porozumienia wertykalnego są porozumienia pomiędzy producentem a dystrybutorem.

Ceny minimalne, sztywne, maksymalne i sugerowane – które z nich są niedopuszczalne w relacji producent – dystrybutor?

Ustalanie minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży co do zasady uznawane jest przez UOKiK za naruszenie zasad konkurencji. Nie ma tu znaczenia ani udział rynkowy dystrybutora, ani też udział rynkowy dostawcy. Całkowicie inaczej prawo ochrony konkurencji podchodzi do ustalania cen maksymalnych oraz cen sugerowanych (inaczej: rekomendowanych) z dystrybutorami, które to są legalne, aczkolwiek jedynie, gdy ani udział dostawcy ani udział odbiorcy nie przekracza 30% ich udziałów w rynku.

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców kary finansowe za praktyki ograniczające konkurencję. Maksymalna wysokość sankcji finansowej może wynieść w tym wypadku aż do 10 % obrotu z roku poprzedzającego rok wydania decyzji nakładającej karę finansową.

Aleksandra Berger