Kartel największych sieci fitness w Polsce? UOKiK stawia zarzuty przedsiębiorcom i menadżerom zaangażowanym w zmowę. Osobom zarządzającym grozi kara finansowa do 2 milionów zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „UOKiK” lub „Urząd”) wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko 16 przedsiębiorcom największych sieci fitness w Polsce, w związku z podejrzeniem stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Niedozwolona praktyka polegać miała na podziale rynku przez przedsiębiorców uczestniczących w zmowie oraz utrudnianiu działalności klubom fitness spoza utworzonego kartelu.

Zarzuty postawione zostały m.in. spółce Benefit Systems S.A. (dalej jako: „Benefit Systems”) – największemu w Polsce operatorowi pakietów sportowo-rekreacyjnych (oferującemu m.in. kartę Multisport) oraz spółkom zależnym Benefit Systems. Ponadto, postępowanie Urzędu prowadzone jest przeciwko takim operatorom klubów Fitness, jak: Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, czy Fitness Academy. Kluby fitness prawdopodobnie podzieliły między siebie rynek w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach kraju będą działać. Co więcej, podejrzewa się, że przedsiębiorcy postanowili, że nie będą podejmować współpracy z konkurentami Benefit Systems, co miało dodatkowo doprowadzić do wykluczenia z rynku rywali Benefit Systems takich jak np. OK System, który oferuje pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Działania te sprzyjać miały umacnianiu pozycji rynkowej Benefit Systems oraz pozbawić konsumentów (używających pakietów innych niż Multisport) dostępu do wybranych przez siebie klubów. W konsekwencji Benefit Systems budowała pozycję monopolisty, mając na to przyzwolenie ze strony największych klubów fitness w kraju.

Prowadzone przez UOKiK postępowanie dotyczy tzw. porozumienia podziałowego. Co do zasady podział taki może być dokonany ze względu na różnorakie kryteria, w tym kryteria: podmiotowe, geograficzne, ilościowe, czasowe. Wyjaśnić należy, iż tego typu podziały rynku są zakazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej jako: „Ustawa).

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców kary finansowe za opisane wyżej praktyki ograniczające konkurencję. Maksymalna wysokość sankcji finansowej może wynieść do 10 % obrotu z roku poprzedzającego rok wydania decyzji nakładającej karę finansową.

Dodać należy, iż po raz pierwszy Urząd zdecydował się postawić zarzuty także osobom zarządzającym przedsiębiorstwami. Zgodnie z przepisami Ustawy, osoby zarządzające mogą odpowiadać za zawarcie antykonkurencyjnych porozumień gdy przez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie dopuściły do naruszenia przepisów Ustawy (art. 6a Ustawy). Prezes UOKiK poinformował w komunikacie opublikowanym 29.06.2018 r., że dowody, zdobyte podczas przeszukań przeprowadzonych w firmach, mogą świadczyć o udziale w zmowie aż 6 menadżerów i dlatego pierwszy raz zdecydował się na prowadzenie postępowania także przeciwko osobom fizycznym. Grozi im kara pieniężna do 2 milionów zł (art. 106a Ustawy). Należy przy tym wskazać, iż odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 r. Osoby zarządzające podlegają odpowiedzialności nawet jeśli przestają być związane z przedsiębiorcą. W analizowanej sprawie prowadzone jest jedno postepowanie dla przedsiębiorców i osób zarządzających.

Aleksandra Berger